Orgány společnosti

Orgány Společnosti

Přesnou definici a vymezení působnosti jednotlivých orgánů ČSSFG najdete ve stanovách společnosti. Hlavními funkčními prvky ČSSFG jsou Valná hromada, Hlavní výbor a jednotlivé pracovní skupiny.

  • Hlavní výbor vede záležitosti Společnosti v souladu s rozhodnutími Valné hromady a přebírá odpovědnost za činnost v období mezi Valnými hromadami. Hlavní výbor je čtyřčlenný a tvoří ho předseda společnosti, místopředseda společnosti a dva členové. Funkční období HV je tříleté.
  • Valná hromada je nejvyšší orgán Společnosti. Valná hromada se skládá ze všech členů Společnosti a schází se obvykle jednou za 3 roky u příležitosti konference Forensica, která je organizována Společností.
  • Pracovní skupiny sdružují členy zabývající se v rámci Společnosti určitou konkrétní problematikou nebo konkrétním úkolem.

Hlavní výbor ČSSFG

  • Prof. Mgr. Jiří DRÁBEK, Ph. D. – předseda ČSSFG
  • Mgr. Halina ŠIMKOVÁ – místopředsedkyně ČSSFG
  • Mgr. Tomáš PEXA – člen Hlavního výboru ČSSFG
  • Mgr. Pavel Tomek, Ph.D., člen Hlavního výboru ČSSFG 

Členství v ČSSFG a členská základna

Členství ve Společnosti je řádné a čestné. Výše členských příspěvků je 500 Kč ročně.

Komu je řádné členství určeno?

Každé fyzické osobě, která se zabývá forenzní genetikou či se o tento obor zajímá a chce se podílet na činnosti odborné společnosti. Podmínkou členství není prokázání vzdělání či odborné způsobilosti v tomto oboru – členství je určeno i „laickým příznivcům forenzní genetiky“.

Jak se lze stát řádným členem?

Řádným členem Společnosti se může stát uchazeč na základě vyplněné přihlášky ke členství (rtf) ve Společnosti, kterou zašle na korespondenční adresu společnosti (elektronická podání neakceptujeme – vyžadujeme podepsaný originál). Přihláška je projednána na nejbližším jednání Hlavního výboru ČSSFG. Po schválení je uchazeč vyrozuměn a vyzván k uhrazení ročního členského příspěvku.

V přihlášce je též požadováno uvést jména dvou stávajících členů ČSSFG, kteří členství doporučí. Co když ale nikoho ze stávajících členů neznám?

Bez obav zašlete přihlášku, do příslušné kolonky neuvádějte nic a k přihlášce připojte ještě neformální stručnou informaci o sobě a důvodech, proč se chcete stát členem. Požadované doporučení Vám na základě těchto podkladů rádi dají přímo členové Hlavního výboru.

Kdo rozhoduje o přijetí za člena a co je důvodem případného nepřijetí?

O přijetí za řádného člena Společnosti rozhoduje hlasováním Hlavní výbor Společnosti. Nepřijetí je zcela výjimečným aktem, ke kterému výbor přistupuje pouze v případě vážné a důvodné obavy, že cílem dotyčné osoby je působit jednoznačně negativním způsobem na činnost Společnosti nebo záměrně poškozovat či zneužívat dobré jméno Společnosti. Ze stejných důvodů může Hlavní výbor též ukončit již vzniklé členství. Proti rozhodnutí o nepřijetí nebo vyloučení se může uchazeč odvolat k Valné hromadě.