Stanovy společnosti

 1. Název, charakter a sídlo Společnosti
  1. Československá společnost pro forenzní genetiku, z.s. (ve zkratce ČSSFG; dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů, zajímajících se o forenzní genetiku a obory blízce příbuzné.
  2. Anglický název Společnosti zní The Czechoslovak Society for Forensic Genetics (ve zkratce CSSFG)
  3. Společnost je nevládní a nepolitická organizace, ustavená v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb.
  4. Společnost v případě potřeby vyvíjí podnikatelskou činnost v souladu s předmětem činnosti Společnosti a v  souladu s platnými předpisy.
  5. Společnost působí na území České republiky.
  6. Sídlem Společnosti je Karafiátová 27, 779 00 Olomouc.
    
 2. Předmět činnosti Společnosti
  1. Všestranná podpora členů Společnosti při vzájemné výměně odborných zkušeností, podpora odborného růstu členů Společnosti a podpora úsilí členů Společnosti v osvětové činnosti seznamující veřejnost s předměty výzkumu a výsledky v oblasti forenzní genetiky. S tím dále souvisí všestranná podpora studia forenzní genetiky, včetně pořádání odborných seminářů, kongresů, kursů a školení; vydávání a prodej odborných a popularizačních publikací, včetně elektronických (multimediálních nebo šířených po Internetu). Poradenská činnost v  oblasti biologie, soudní a kriminalistické praxe a určování otcovství (zejména vydávání dobrozdání) a nákup zboží za účelem dalšího prodeje.
  2. Usnadňování a koordinace výzkumné a další vědecké aktivity, spolupráce na národní i mezinárodní úrovni.
  3. Reprezentace svých členů a obecně české a slovenské forenzní genetiky a blízce příbuzných oborů v odpovídajících odborných organizacích na národní i mezinárodní úrovni.
    
 3. Členství, práva a povinnosti členů
  1. Členství ve Společnosti je řádné a čestné.
  2. Řádným členem Společnosti se může stát uchazeč na základě vyplněné přihlášky ke členství ve Společnosti. O přijetí za řádného člena Společnosti rozhoduje hlasováním Hlavní výbor Společnosti. Proti rozhodnutí (v případě nepřijetí) se může uchazeč odvolat k valnému shromáždění.
  3. Řádné členství vzniká přijetím za člena Společnosti a zaplacením členského příspěvku na jeden rok.
  4. Čestné členství je mimořádným typem členství, které vyjadřuje zásluhy o rozvoj vědních oborů souvisejících s forenzní genetikou nebo o rozvoj Společnosti. Čestným členem Společnosti se může stát významný domácí nebo zahraniční pracovník, který se podstatnou měrou zasloužil o rozvoj Společnosti nebo přispěl k rozvoji forenzní genetiky a souvisejících oborů. Čestné členy volí valná hromada na návrh Hlavního výboru nebo výborů odborných skupin či regionálních poboček.
  5. Řádní členové společnosti mají právo být informováni a podílet se na všech aktivitách Společnosti. Mají právo volit a být voleni do orgánů Společnosti.
  6. Řádní členové jsou povinni dodržovat platné stanovy Společnosti a platit pravidelně členské příspěvky.
  7. Čestní členové se mohou účastnit akcí pořádaných Společností, nepodléhají povinnosti placení členských příspěvků; nemohou volit a být voleni do funkcí v orgánech Společnosti.
  8. Členství ve společnosti zaniká: (i) prohlášením člena o vystoupení ze Společnosti; (ii) nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou let; (iii) ukončením na základě rozhodnutí Hlavního výboru (proti rozhodnutí se může člen odvolat k valnému shromáždění); (iv) ukončením činnosti Společnosti.
    
 4. Správa a organizační struktura
  1. Orgány Společnosti jsou Valná hromada, Hlavní výbor, Výbory odborných skupin, Výbory regionálních poboček a Přípravný výbor.
  2. Společnost může pro zajištění běžného chodu Společnosti zřídit sekretariát Společnosti.

4.1 Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšší orgán Společnosti. Valná hromada se skládá ze všech členů Společnosti a schází se obvykle jednou za 3 roky u příležitosti Kongresu, který je organisován Společností.
 2. Valnou hromadu lze svolat kdykoliv, kdy o to požádá nejméně jedna polovina členů Společnosti nebo Hlavní výbor.
 3. Valná hromada volí Hlavní výbor, přijímá zprávy o  činnosti a o hospodaření Společnosti, schvaluje aktivity Hlavního výboru za uplynulé období a dává podněty pro další činnost.
 4. Jednání Valné hromady řídí president Společnosti nebo jiný jím pověřený člen.

4.2 Hlavní výbor

 1. Hlavní výbor vede záležitosti Společnosti v  souladu s rozhodnutími Valné hromady a přebírá odpovědnost za činnost v  období mezi Valnými hromadami.
 2. Hlavní výbor schvaluje případné podnikatelské aktivity Společnosti a určuje osoby, oprávněné vystupovat jménem Společnosti ve vztahu k bankám a dalším právním subjektům.
 3. Zastoupení občanů České republiky a Slovenské republiky v Hlavním výboru je rovnoměrné.
 4. Návrhy na kandidáty do Hlavního výboru Společnosti může podat písemně každý člen Společnosti, nejpozději však 30 dnů před volbami.
 5. Volby členů Hlavního výboru se odehrávají na Valné hromadě. Řídí je tříčlenná komise, zvolená Valnou hromadou aklamací.
 6. Za členy Hlavního výboru jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrželi největší počet hlasů.
 7. Zvolení členové Hlavního výboru Společnosti volí ze svého středu presidenta Společnosti a vicepresidenta (vicepresidenty).
 8. Funkční období členů Hlavního výboru je tříleté.
 9. President Společnosti zastupuje Společnost navenek. Odpovídá za chod a finanční záležitosti Společnosti a je zodpovědný za dodržování předpisů a pravidel, týkajících se hospodaření Společnosti.
 10. Úlohy a pravomoci vicepresidenta (vicepresidentů) určuje Hlavní výbor Společnosti.
 11. Hlavní výbor může v případě potřeby doplnit svého člena kooptací.
 12. Člen Hlavního výboru může být odvolán z funkce, neplní-li řádně své povinnosti, chová-li se v rozporu se základními pravidly morálky nebo poruší-li platné právní předpisy. O odvolání člena Hlavního výboru z funkce rozhoduje v tom případě Valná hromada Společnosti.

4.3 Odborné skupiny

 1. Odborné skupiny sdružují členy Společnosti, zajímající se o některou z oblastí forenzní genetiky.
 2. Odborné skupiny jsou vedeny předsedou, jmenovaným Hlavním výborem Společnosti.
 3. Návrh na předsedu Výboru odborné skupiny je oprávněn podat každý člen Společnosti.
 4. Odborné skupiny vykonávají svoji činnost samostatně. Jsou při tom v úzkém kontaktu s Hlavním výborem Společnosti.
 5. Přehled stávajících odborných skupin oznamuje členům Společnosti vhodným způsobem Hlavní výbor Společnosti.

4.4 Regionální pobočky

 1. Regionální pobočky sdružují členy Společnosti, zajímající se o forenzní genetiku na regionálním základě.
 2. Regionální pobočky jsou vedeny předsedou, jmenovaným Hlavním výborem Společnosti.
 3. Návrh na předsedu Výboru regionální pobočky je oprávněn podat každý člen Společnosti.
 4. Regionální pobočky vykonávají svoji činnost samostatně. Jsou při tom v úzkém kontaktu s Hlavním výborem Společnosti.
 5. Přehled stávajících regionálních poboček oznamuje členům Společnosti vhodným způsobem Hlavní výbor Společnosti.

4.5 Přípravný výbor

Jménem sdružení jedná až do vytvoření orgánu uvedeného v odstavci 4.2 přípravný výbor.

 1. Ceny a ocenění
  1. Společnost kromě čestného členství uděluje i  další ocenění, vyznamenání a certifikáty.
  2. Společnost podporuje forenzní genetiky (členy Společnosti), kteří prokázali výborné výsledky v oboru.
  3. Hlavní výbor Společnosti je oprávněn zřídit nové ceny, ocenění a certifikáty.
    
 2. Členské příspěvky
  1. Výši členských příspěvků stanoví na základě aktuální finanční situace Hlavní výbor Společnosti.
    
 3. Hlasování
  1. Orgány Společnosti jsou usnášení se schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
  2. Výjimkou je Valná hromada, která se stává usnášení se schopnou jednu hodinu po zahájení jednání, při kterém nebyla zjištěna usnášení se schopnost podle bodu a).
  3. Hlasování řídí president (předseda) orgánu nebo jím pověřený člen. Hlasování je rozhodnuto prostou většinou přítomných oprávněných členů.
  4. V případě potřeby mohou být usnesení Hlavního výboru Společnosti přijímána všemi nebo některými členy bez jejich přítomnosti na zasedání Hlavního výboru Společnosti, tj. per rollam, písemným potvrzením souhlasu s návrhem usnesení zaslaným jim presidentem či jím pověřeným vicepresidentem.
    
 4. Zásady hospodaření
  1. Společnost v případě potřeby vyvíjí podnikatelskou činnost v souladu s předmětem činnosti Společnosti a v souladu s platnými předpisy.
  2. President Společnosti odpovídá za chod a finanční záležitosti Společnosti a je zodpovědný za dodržování předpisů a pravidel, týkajících se hospodaření Společnosti.
  3. Společnost nevytváří zdanitelný zisk. Příjmy ze členských příspěvků, darů a podnikatelské činnosti jsou použity pro zajištění předmětu odborné činnosti Společnosti.
    
 5. Změny a platnost Stanov
  1. Stanovy mohou být změněny či doplněny pouze rozhodnutím Valné hromady na návrh orgánů Společnosti. Výjimkou je změna sídla společnosti nebo změny vynucené změnou předpisů.
  2. Členové Společnosti jsou oprávněni prostřednictvím orgánů Společnosti navrhovat změny či doplňky Stanov.
  3. Tyto stanovy vstupují v platnost dnem 23. 5. 2006, byly aktualizovány 20.4.2011 a 11.8.2011.