Forenzní genetika

Slovo „genetika“ pochází z latinského genus či gens, což obé znamená „rod, potomstvo, kmen, plémě“. V latině ostatně najdete celou velkou skupinu slov s tímto kořenem: genu je „koleno“ (česky přece také říkáme „pokolení“), sloveso genero znamená „plodím, tvořím, vytvářím“ (i my v češtině generujeme, například generátor) a gentilitas je „rodová příbuznost“.

Genetika je tedy nauka o dědičnosti živých organismů (latinský termín pro „dědictví“ –  hereditas se do českého jazyka dostal jen v odborných termínech „heredita“ = „dědičnost“ a „hereditární/hereditální“ = „dědičný“). S objevem vlastního nosiče dědičné informace – kyseliny deoxyribonukleové (DNA) – se původní oblast zájmu genetiky rozšířila i na zkoumání genetické informace na buněčné úrovni; tento obor dnes nazýváme genetika molekulární.

Rovněž slovo „forenzní“ (někdy též „forensní“) je odvozeno z latiny, a to z přídavného jména forensis, což znamená „veřejný, soudní“ (veřejná soudní jednání se v antickém Římě konala na náměstí – latinsky forum).

Forenzní genetika (forenzní DNA-analýza) je relativně mladým, nicméně již samostatným a specifickým oborem, který využívá znalostí jak obecné, tak především molekulární genetiky k provádění genetických zkoumání pro nejrůznější důkazní účely, zejména soudní.