Naše akce
 

 
 
 

Kontakt
předseda společnosti
prof. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com

Orgány společnosti

Orgány Společnosti

Přesnou definici a vymezení působnosti jednotlivých orgánů ČSSFG najdete ve stanovách společnosti. Hlavními funkčními prvky ČSSFG jsou Valná hromada, Hlavní výbor a jednotlivé pracovní skupiny.

 • Hlavní výborvede záležitosti Společnosti vsouladu srozhodnutími Valné hromady a přebírá odpovědnost za činnost vobdobí mezi Valnými hromadami. Hlavní výbor je čtyřčlenný a tvoří ho prezident společnosti, viceprezident společnosti a dva členové. Funkční období HV je tříleté.
 • Valná hromadaje nejvyšší orgán Společnosti. Valná hromada se skládá ze všech členů Společnosti a schází se obvykle jednou za 3roky upříležitosti konference Forensica, která je organizována Společností.
 • Pracovní skupinysdružují členy zabývající se vrámci Společnosti učitou konkrétní problematikou nebo konkrétním úkolem.

 

Hlavní výbor ČSSFG

Doc. Mgr. Jiří DRÁBEK, Ph. D. - předseda ČSSFG

Mgr. Halina ŠIMKOVÁ - místopředsedkyně ČSSFG

Mgr. Tomáš PEXA - člen Hlavního výboru ČSSFG

Stávající Hlavní výbor ČSSFG byl řádně zvolen dne 23.5.2014 Valnou hromadou ČSSFG, konanou u příležitosti konference Forensica 2014. Jeho funkční období končí na jaře roku 2017.

 

Členství v ČSSFG a členská základna

Členství ve Společnosti je řádné a čestné. Výše členských příspěvků je 500 Kč ročně.

 

Komu je řádné členství určeno?

Každé fyzické osobě, která se zabývá forenzní genetikou či se o tento obor zajímá a chce se podílet na činnosti odborné společnosti. Podmínkou členství není prokázání vzdělání či odborné způsobilosti v tomto oboru - členství je určeno i „laickým příznivcům forenzní genetiky".

 

Jak se lze stát řádným členem?

Řádným členem Společnosti se může stát uchazeč na základě vyplněné přihlášky ke členství (rtf) ve Společnosti, kterou zašle na korespondenční adresu společnosti (elektronická podání neakceptujeme - vyžadujeme podepsaný originál). Přihláška je projednána na nejbližším jednání Hlavního výboru ČSSFG. Po schválení je uchazeč vyrozuměn a vyzván k uhrazení ročního členského příspěvku.

 

V přihlášce je též požadováno uvést jména dvou stávajících členů ČSSFG, kteří členství doporučí. Co když ale nikoho ze stávajících členů neznám?

Bez obav zašlete přihlášku, do příslušné kolonky neuvádějte nic a k přihlášce připojte ještě neformální stručnou informaci o sobě a důvodech, proč se chcete stát členem. Požadované doporučení Vám na základě těchto podkladů rádi dají přímo členové Hlavního výboru.

 

Kdo rozhoduje o přijetí za člena a co je důvodem případného nepřijetí?

O přijetí za řádného člena Společnosti rozhoduje hlasováním Hlavní výbor Společnosti. Nepřijetí je zcela výjimečným aktem, ke kterému výbor přistupuje pouze v případě vážné a důvodné obavy, že cílem dotyčné osoby je působit jednoznačně negativním způsobem na činnost Společnosti nebo záměrně poškozovat či zneužívat dobré jméno Společnosti. Ze stejných důvodů může Hlavní výbor též ukončit již vzniklé členství. Proti rozhodnutí o nepřijetí respektive vyloučení se může uchazeč odvolat k Valné hromadě.

  

Pracovní skupiny

Návrh na vznik pracovní skupiny může podat kterýkoli řádný člen ČSSFG. O vzniku pracovní skupiny rozhoduje hlasováním Hlavní výbor. Ten také řídí a koordinuje činnost jednotlivých skupin a poskytuje potřebnou podporu a prostředky pro jejich činnost. V současné době fungují v rámci ČSSFG následující pracovní skupiny:

 

 • Zákon- stálá pracovní skupina zaměřená na přípravu tzv. zákona oDNA a zákona osoudních znalcích.
 • Forensica -dočasnápracovní skupina zaměřená na přípravu mezinárodní konference Forensica.
 • Web- stálá pracovní skupina, která pro Vás připravuje tyto www stránky.
 • Workshop -stálápracovní skupina zaměřená na přípravu workshopů a menších vzdělávacích akcí pro členy společnosti.
 • Veřejnost- stálápracovní skupina zaměřená na vzdělávání veřejnosti, provozování internetové poradny a ostatní PR aktivity Společnosti.
 • Stanovy- stálápracovní skupina zabývající se průběžnou kontrolou a přípravou změn stanov Společnosti.
 • Okružní testy- stálápracovní skupina zabývající se problematikou mezilaboratorního porovnávání a standardizace výsledků zkoumání v oblasti forenzní genetiky.
 • Akreditace- stálápracovní skupina zabývající se problematikou akreditačních procesů ve forenzních laboratořích.